23.05.2018 | ČSLH

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnou právní úpravou a našimi vnitřními předpisy a zásadami. Klademe důraz na nejvyšší úroveň zabezpečení.
Tímto prohlášením informuje Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také „ČSLH“) v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracovává osobní údaje. Dále poskytuje subjektům údajů informace o tom, jaká mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, resp. o možnosti spolurozhodovat o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat a používat jejich osobní údaje, a to jak prostřednictvím elektronických i neelektronických prostředků.

ČSLH si plně uvědomuje rostoucí význam soukromí, resp. ochrany a zabezpečení osobních údajů hráčů, trenéru a rozhodčích, jakož i všech ostatních subjektů osobních údajů. ČSLH se snaží ve všech ohledech zajistit a dlouhodobě rozvíjet ochranu soukromí subjektů, a to nad rámec minimálních požadavků stanovených právními předpisy a zavést konzistentní a transparentní pravidla k jejich vymáhání.

Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí představuje GDPR nařízení, které je aktuálně implementováno prostřednictvím zákona o zpracování osobních údajů taktéž do právního řádu ČR. Tyto základní právní předpisy jsou ze strany ČSLH doplněny principy a zásadami interní politiky ochrany osobních údajů, které jsou postupně implementovány za účelem naplnění jednoho ze základních cílů, tedy posílení práv subjektů osobních údajů a ochrana jejich soukromí.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobními údaji se v souladu s GDPR nařízením rozumí jakékoli údaje, které se týkají identifikovatelné osoby, která může být z těchto údajů přímo nebo nepřímo identifikována a další údaje o této osobě. Jinými slovy osobním údajem může být např. jméno, příjmení, datum narození, ale dále i informace o zdravotním stavu, či informace o pracovním zařazení nebo docházce do zaměstnání.

V souladu se zásadou minimalizace osobních údajů ČSLH postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných důvodů.

Co je důvodem zpracovávání těchto osobních údajů

ČSLH může zpracovávat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Nevyžaduje-li to právní povinnost, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu (dále čl. 6 GDPR), je zpracování osobních údajů dobrovolné.

Údaje, které nám subjekty osobních údajů předávají, zpracováváme především pro účely naplnění předmětu činnosti našeho svazu. Rozhodne-li se subjekt údajů zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, má možnost tak učinit písemně na e-mailovou adresu office@czehockey.cz či písemně na adresu ČSLH, Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9. Garantujeme, že nebrání-li vymazání osobních údajů jiná právní povinnost , učiníme tak ve lhůtě 1 měsíce od zaslání takové žádosti.

Komu mohou být získané osobní údaje zpřístupněny

Nám poskytnutá osobní data nebudou bez náležitého upozornění subjektu údajů zpřístupněna třetím subjektům. V případě, že v budoucnu nastane situace, kdy budeme Vaše osobní údaje sdílet se třetími subjekty, budou tito zavázáni smlouvou o dodržování ochrany osobních údajů v souladu s GDPR nařízením. V některých případech může být zákonem uložena povinnost poskytnout Vaše osobní údaje veřejným orgánům, nicméně i v takových případech si vyžádáme veškerou dokumentaci tak, abychom chránili Vaše zájmy.

Jak je zajištěna bezpečnost zpracovávaných údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Po celou dobu budeme dodržovat naše závazky a chránit práva subjektů údajů podle GDPR.

ČSLH disponuje moderní výpočetní technikou způsobilou chránit osobní údaje, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Za tímto účelem ČSLH implementuje vhodná opatření, která osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat soukromí subjektů údajů, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do práv a svobod subjektu údajů.

Spolupráce s renomovanými subjekty

ČSLH na vytváření politiky ochrany osobních údajů spolupracuje se společností GDPR Solutions a.s., jejíž vedoucím metodickým pracovníkem je RNDr. Igor Němec, bývalý dlouholetý předseda ÚOOÚ a místopředseda pracovní skupiny WP29.

Práva subjektů údajů

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR mají subjekty údajů následující práva:

  • 1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Subjekty údajů mají právo po ČSLH požadovat informaci, zda jejich osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávána a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům bude na žádost subjektům údajů umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup tak umožňuje kontrolu, že s osobními údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
  • 2. Právo na přesnost osobních údajů. ČSLH přijme veškerá opatření, aby zpracovával přesné a aktuální údaje. ČSLH má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví. I v tomto případě má ČSLH vůči subjektům údajů informační povinnost. Těmto je dáno právo na doplnění neúplných osobních údajů prohlášením adresovaným ČSLH.
  • 3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo dává subjektům údajů možnost požadovat, aby ČSLH vymazal jejich údaje a nadále je neuchovával, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je ČSLH povinen subjekty údajů informovat ve lhůtě 1 měsíce.
  • 4. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů. Prvním případem jsou nepřesné údaje, ČSLH musí omezit jejich zpracování, a to na dobu potřebnou k jejich ověření. Dalšími případy jsou jejich nezákonné nakládání a neúčelné zpracovávání, a to v případě, že není v zájmu subjektů údajů, aby byly údaje vymazány. Posledním důvodem je vznesení námitky zpracování, a to po dobu, kdy bude ČSLH posuzovat vznesenou námitku.
  • 5. Právo na přenositelnost umožňuje subjektům údajů přesouvání či předávání jejich osobních údajů mezi správci.
  • 6. Jak již bylo zmíněno výše, GDPR dává subjektům údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  • 7. V neposlední řadě dává GDPR subjektům údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů.

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat

Vědomi si toho, že poskytování osobních údajů představuje citlivou problematiku, jsme připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy, žádosti o vysvětlení či námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě nás neváhejte kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy office@czehockey.cz Každý Vámi zaslaný dotaz, žádost či námitku pečlivě přezkoumáme a následně zodpovíme.